www.provita.nl

De Juristenvereniging Pro Vita heeft als uitgangspunt het respect voor de waardigheid van elk mens. Op grond hiervan heeft de vereniging de overtuiging dat de waarde van het leven van de mens vanaf zijn conceptie tot aan zijn natuurlijke dood onaantastbaar is. Daarom zet de vereniging zich in voor de rechtsbescherming van het leven van de mens in alle fasen van zijn bestaan.


www.prolife.nl

Zorgverzekeraar Pro Life werkt vanuit een christelijke levensvisie en zet zich in voor goede en betaalbare christelijke zorg.


www.netwerkpalliatievezorg.nl

De site Netwerk Palliatieve Zorg is de 'moedersite' van de sites van alle Netwerken Palliatieve Zorg. De site geeft informatie aan patiënten en naasten over veranderingen in het leven, zorg, regie houden en afscheid nemen. Hulpverleners vinden er onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering en projecten. Ook is er informatie over zorg in de buurt te vinden.


www.vbok.nl

De leden van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) willen het maatschappelijk draagvlak voor bescherming van het ongeboren menselijk leven vergroten. Dit doen ze door op een respectvolle en bewogen manier de publieke opinie te beïnvloeden. Dit doen ze door preventie, ondersteuning, zorg en onderzoek mogelijk te maken.


www.npvzorg.nl

De NPV (voorheen: Nederlandse Patiëntenvereniging) komt op voor het mensenleven. Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook. De NPV denkt mee en is dichtbij. Zowel publiekelijk in het landelijk en maatschappelijk debat, als individueel door persoonlijk advies bij medisch-ethische keuzes, door toerustingsbijeenkomsten of door de NPV-Levenswensverklaring.


www.lindeboominstituut.nl

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut is een wetenschappelijk studiecentrum dat vanuit de christelijke levensbeschouwing de besluitvorming over ethische kwesties in de politiek en de gezondheidszorg tracht te beïnvloeden. Om dit te realiseren heeft het Lindeboom Instituut een eigen leerstoel Ethiek van de Zorg en treedt het op als organisator van het consortium dat de leerstoel mogelijk maakt. Dit consortium wordt gevormd door Reliëf, de Nederlandse Patiënten Vereniging, ForumC, Pro Life Zorgverzekeringen, de Stichting voor Christelijke Filosofie en de Theologische Universiteit Kampen.


www.cmf-nederland.nl

Christian Medical Fellowship, afdeling Nederland, is de vereniging van artsen en geneeskundestudenten die vanuit hun christelijke overtuiging hun medisch denken en handelen vorm willen geven.


www.knmg.nl

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Of het nu gaat om ethiek, gezondheidsrecht of gezondheidsbevordering, ze zet zich in voor goede afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn. Dit doet ze als artsenfederatie met acht aangesloten partners: zeven medische beroepsorganisaties voor artsen en de vereniging van geneeskundestudenten.


www.cmda.org

The Christian Medical & Dental Associations (CMDA) is made up of the Christian Medical Association (CMA) and the Christian Dental Association (CDA). CMDA provides resources, networking opportunities, education and a public voice for Christian healthcare professionals and students.


www.provitahumana.nl

Pro Vita Humana is het tijdschrift voor levensrecht en ethiek. Het is een gezamenlijke uitgave van de Juristenvereniging Pro Vita en het Nederlands Artsenverbond. Pro Vita Humana informeert vanuit de onvoorwaardelijke eerbied voor het menselijk leven over de bedreiging van dat leven door abortus, euthanasie en medische experimenten.


www.schreeuwomleven.nl

Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke organisatie die zich in zet voor: het ongeboren leven en de strijd tegen abortus, hulpverlening bij zwangerschap en na een abortus, de strijd tegen euthanasie, gezonde seksualiteit en de strijd tegen porno, Bijbellezen, evangelisatie en gebed.


www.physiciansforlife.ca

Canadian Physicians for Life is building a culture of care, compassion and life by equipping students, supporting physicians, and engaging Canadians.


www.ethicsandmedicine.com

Since 1984, Ethics & Medicine has tackled the tough issues of bioethics from an international perspective. The journal reasserts the Hippocratic consensus in medicine on the conviction that only a robust medical professionalism is able to withstand the challenges of emerging technologies and their clinical applications.


www.medische-ethiek.nl

De Katholieke Stichting Medische Ethiek (KSME) heeft als doelstelling het bestuderen van ethische grondslagen van het medisch handelen en het publiceren van de resultaten, in het bijzonder vanuit rooms-katholiek perspectief.


www.katholiekezorgprofessionals.medische-ethiek.nl

Het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland is een werkgroep van de Katholieke Stichting Medische Ethiek (KSME) en is met name bedoeld voor netwerkvorming.


http://www.hcfnederland.nl/

HCF staat voor Healthcare Christian Fellowship en maakt onderdeel uit van HCF Internationaal. HCF Nederland streeft er naar christenen in de zorg te inspireren en toe te rusten om Christus realiteit te laten worden in hun dagelijks werk. Samen met HCF Internationaal werken zij aan wereldwijde contacten van mensen met een passie voor Jezus Christus en Zijn liefde voor de zieken en stervenden.


 

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen